Dla uczestników

PCBC
Organizator studium

Katedra Zarządzania Jakością Żywności
na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań

HACCP
Strona główna

Witamy na stronie głównej
Podyplomowego Studium Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności

Celem Studium jest przygotowanie Słuchaczy do:

  o   samodzielnego tworzenia i koordynacji zintegrowanych systemów zarządzania

     jakością i   bezpieczeństwem żywności,

  o   pełnienia roli aktywnego partnera i negocjatora w zakładzie w relacjach    z auditoram

    jednostek  certyfikujących i przedstawicielami   organów nadzoru żywnościowego,

  o   wykonywania funkcji auditora wewnętrznego systemów jakości i HACCP

  o   samodzielnego wdrażania systemu HACCP,

  o   samodzielnego sporządzania dokumentacji systemów jakości,

 

 o    nabycia umiejętności samodzielnego śledzenia zmian polskiego i wspólnotowe

     prawa  żywnościowego w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej

 

 o        treningu umiejętności pracy zespołowej oraz komunikacji interpersonalnej

 

Słuchacze uzyskują potwierdzene nabytej wiedzy i umiejętności poprzez:

  • dyplom ukończenia Studium Podyplomowego według wymogów MEN,
  • certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemów Zarzadzania Jakością i HACCP,
  • możliwość uzyskania certyfikatu Asystenta Systemów Zarzadzania Jakością Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (egzamin zewnętrzny za dodatkową opłatą, certyfikat w j.polskim , na indywidualne zamówienie w PCBC - w dowolnym obcym). Certyfikat PCBC ma charakter uniwersalny i bezterminowy w odniesieniu do systemów zarządzania jakością i ma dużą wartość dla pracodawców. Ponad 650 uczestników w ciagu 13 lat zdobyło u nas te certyfikaty!

                                      Lepszy start na rynku pracy z certyfikatem PCBC S. A .

 Uwaga: do 30 września 2015 przyjmujemy zgłoszenia na kolejny rok akademicki (październik 2015 - czerwiec2016) na XIV edycję.

 Informacje: (61) 848 7218; (61) 846 6261; 602 48 74 43 - Kier. Studium

Od kandydatów oczekujemy:

  • podania wraz z krótką motywacją,
  • odpisu dyplomu ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich
  • wypełnionego standardowego arkusza osobowego - formularz arkusza  w zakładce "Materiały do pobrania"

Dokumenty można nadsyłać drogą mailową lub pocztą.

Na razie nic Państwo nie wpłacają. Pierwsza wpłata (rata lub całość) - po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu.

Proszę uważnie śledzić nasza stronę internetową.